خانه » دسته‌بندی نشده » راه اندازی VXLAN Flood and Learn به همراه لابراتوار
23 دی 1400

راه اندازی VXLAN Flood and Learn به همراه لابراتوار

درصورتی که بخواهید VXLAN راه اندازی کنید در یک دیتاسنتر ، یا به عبارتی مابین سوییج های Leaf  و Spine ، یکی از انتخاب های VXLAN برای شناسایی VTEP ها می تواند پروتکل PIM باشد . بنابراین به کمک Multicast می توان این کار انجام شود ، فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که این راه اندازی می تواند معایبی همراه داشته باشد که دانش شما در سطح VXLAN می بایست فراتر از راه اندازی ان باشد ، بهتر است بگویم که دانش شما برای انتخاب این سرویس و نحوه راه اندازی آن باید بسیار قوی تر باشد ، زیرا این type از VXLAN که به آن Flood and Learn گفته می شود ، می بایست ابتدا ترافیکی از ناحیه سروری ارسال شود و چون MAC Table هر کدام از سوییچ های Leaf فاقد آدرس مقصد هستند بنابراین به کمک PIM می بایست Multicast شود در ناحیه Fabric و این به این معنی است که در اندازه کوچک از یک شبکه قابل توجیه می تواند باشد بنابراین متد Flood and Learn  به تنهایی نمی تواند کارامد باشد اما اگر بتوان آن را در کنار پروتکل BGP داشت کار کامل تر و قوی تر خواهد شد . بنابراین این داکیومنت را راه اندازی کنید تا روش کار دستتون بیایید و در ادامه برید برای ادامه کار VXLAN ، یعنی VXLAN BGP EVPN که کار تازه زیباتر خواهد شد . 

نویسنده : مهدیه توکلی

 

 


Step 1 : underlay configuration


 


Leaf 2


Leaf 1


#Step1.1 : Set ip
Conf t
 Hostname leaf2
interface Ethernet1/1
  no switchport
  ip address 192.168.22.1/24
  no shutdown
interface Ethernet1/2
  no switchport
  ip address 192.168.21.1/24
   no shutdown
Int loopback 0
 ip add 1.1.1.2/32
#Step1.2 : configure ospf
Conf t
  feature ospf
router ospf 1
interface loopback0
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/1
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/2
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0

#Step1.1 : Set ip
Conf t
Hostname leaf1
interface Ethernet1/1
  no switchport
  ip address 192.168.11.1/24
no shutdown
interface Ethernet1/2
  no switchport
  ip address 192.168.12.1/24
no shutdown
interface loopback0
  ip address 1.1.1.1/32
#Step1.2 : configure ospf
Conf t
feature ospf
router ospf 1
interface loopback0
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/1
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/2
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 

Spine2


 


Spine1


 

#Step1.1 : Set ip  
Conf t
 Hostname spine2
interface Ethernet1/1
    no switchport
  ip address 192.168.12.2/24
    no shutdown
interface Ethernet1/2
   no switchport
  ip address 192.168.22.2/24
    no shutdown
interface loopback0
  ip address 1.1.1.5/32
interface loopback1
  ip address 172.16.1.2/32
####Anycast-rp and rp
interface loopback2
  ip address 172.16.1.3/32
####Anycast-rp and rp
#Step1.2 : configure ospf
Conf t
feature ospf
router ospf 1
interface loopback0
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface loopback1
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface loopback2
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/1
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/2
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 
#Step1.1 : Set ip   
Conf t
 Hostname spine1
interface Ethernet1/1
    no switchport
  ip address 192.168.11.2/24
    no shutdown
interface Ethernet1/2
    no switchport
  ip address 192.168.21.2/24
   no shutdown
interface loopback0
  ip address 1.1.1.4/32
interface loopback1
  ip address 172.16.1.1/32
####Anycast-rp and rp
interface loopback2
  ip address 172.16.1.3/32
####Anycast-rp and rp
#Step1.2 : configure ospf
Conf t
feature ospf
router ospf 1
interface loopback0
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface loopback1
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface loopback2
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/1
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
interface Ethernet1/2
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 

Step 2: overlay configuration – Multicast , VXLAN


 


Leaf 2


 


Leaf 1


 

#Step2.1 : configure PIM
Conf t
Feature pim
Feature nv overlay
nv overlay evpn
Feature vn-segment-vlan-based
interface loopback0
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/1
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/2
  ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 172.16.1.3 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8
Step2.2 : configure vlan and VNI
Conf t  
vlan 11-12
vlan 11
  vn-segment 100011
vlan 12
  vn-segment 100012
exit
interface Ethernet1/3
sw
no sh
  switchport access vlan 11
interface Ethernet1/4
sw
no sh
  switchport access vlan 12
#Step2.3 : configure nve
Conf t
interface nve1
  no shutdown
  source-interface loopback0
  member vni 100011 mcast-group 224.1.1.11
  member vni 100012 mcast-group 224.1.1.12
 
#Step2.1 : configure PIM
Conf t
Feature pim
Feature nv overlay
nv overlay evpn
Feature vn-segment-vlan-based
interface loopback0
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/1
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/2
  ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 172.16.1.3 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8
Step2.2 : configure vlan and VNI
Conf t  
vlan 11-12
vlan 11
  vn-segment 100011
vlan 12
  vn-segment 100012
exit
interface Ethernet1/3
sw
no sh
  switchport access vlan 11
interface Ethernet1/4
sw
no sh
  switchport access vlan 12
#Step2.3 : configure nve
Conf t
interface nve1
  no shutdown
  source-interface loopback0
  member vni 100011 mcast-group 224.1.1.11
  member vni 100012 mcast-group 224.1.1.12
 

Spine2


 


Spine1


 

#Step2.1 : configure PIM
Conf t
feature pim
interface loopback0
  ip pim sparse-mode
interface loopback1
  ip pim sparse-mode
interface loopback2
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/1
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/2
  ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 172.16.1.3
ip pim anycast-rp 172.16.1.3 172.16.1.1
ip pim anycast-rp 172.16.1.3 172.16.1.2
 
#Step2.1 : configure PIM
Conf t
feature pim
interface loopback0
  ip pim sparse-mode
interface loopback1
  ip pim sparse-mode
interface loopback2
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/1
  ip pim sparse-mode
interface Ethernet1/2
  ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 172.16.1.3
ip pim anycast-rp 172.16.1.3 172.16.1.1
ip pim anycast-rp 172.16.1.3 172.16.1.2
 

admin

preloader