حوزه Security

حوزه Security

شرکت ماهورنت در حوزه Security با تمرکز بر امنیت شبکه های Enterprise و Data Center توانسته است با بهره مندی و شناخت از دانش روز خدمات منحصر به فردی را در سطح کشور ارایه کند .

این خدمات شامل مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی مبتنی بر تکنولوژی های روز است . خدمات در حوزه تست نفوذ مبتنی بر ابزارهای متعدد و شناخت از حملات سایبری مختلف از دیگر خدمات در حوزه امنیت است .

این خدمات شامل مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی مبتنی بر تکنولوژی های روز است .

شناخت از وضعیت موجود تا رسیدن به گذر

• شناخت از وضعیت موجود امنیت ( حوزه سرویس و تجهیزات شبکه ، Firewall ها ، Anti Virous ) به کمک ابزارهای مختلف پایش شبکه
• تحلیل و تعیین میزان آسیب پذیری و ریسک های وارده به شبکه
• ارایه گزارش های متعدد به کمک ابزارهای تخصصی حوزه تست نفوذ
ارائه مستندات وضعیت موجود
آنالیز و تحلیل براساس شناخت از وضعیت موجود و ارایه طرح بهینه
تحلیل تغییرات مورد نیاز و ارایه طرح گذر برای هر گونه تغییر در سطح شبکه و سرویس با حداقل زمان قطعی

طراحی ، تامین تجهیزات ، پیاده سازی و پشتیبانی

  • طراحی و پیاده سازی جلسات تحلیلی – آموزشی براساس وضعیت موجود و تکنولوژی های مورد استفاده
  • مشاوره جهت تهیه LOM & LOP
  • پیاده سازی موارد مورد تایید با همکاری با تیم اجرایی به صورت نظارت کامل بر پروسه پیاده سازی تغییرات در مواقع اعمال تغییرات جزیی توسط کارفرما
  • استقرار تیم های فنی مورد نظر در زمان پیاده سازی تغییرات کلی
  • ارائه مستندات شبکه بعد از تغییرات براساس استاندارهای مستندسازی
  • مشاوره جهت انتخاب پیمانکار فروش تجهیزات
  • نظارت بر خرید انجام شده
preloader