خدمات مشاوره در شرکت ماهورنت از مرحله شناخت از وضعیت موجود آغاز و تا رسیدن به طراحی و راهکارهای گذر از وضعیت موجود به وضعیت بهینه ارایه می شود . به صورت کلی این خدمات شامل موارد :

  • سلامت تجهیزات و تمامی لایسنس های مروبطه و ضرورت های تغییر
  • شناخت از تنظیمات و ارتباطات منطقی و فیزیکی مابین آنها و نیازمندهای تغییر
  • شناخت از پروتکل ها و سرویس های فعال در شبکه و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها
  • ارائه مستندات از آنالیز وضعیت موجود و نقاط ضعف
  • آنالیز و تحلیل براساس شناخت از وضعیت موجود و ارایه طرح های کلی براساس تکنولوژی های روز
  • آنالیز و تحلیل فاز استارت تا پایان تغییرات با کارفرما و ارایه تمامی ریسک های کلی به کارفرما و آگاه سازی کارفرما از شرایط مالی و زمان بندی برای انجام مهاجرت .
  • طراحی با محوریت بخش شبکه و تجهیزات شبکه ای با درنظر گرفتن الزامات مورد نیاز در سایر لایه ها ، امنیت و سرویس
  • مشاوره جهت تهیه LOM & LOP تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه ای و لایسنس های مورد نیاز
  • مشاوره جهت انتخاب پیمانکار فروش تجهیزات

نظارت بر خرید انجام شده