آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

آخرین آموزش های ماهورنت

آخرین آموزش های طراحی گرافیک

4
دوره آموزشی

22
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش


تعداد اساتید

مجله مقالات ماهورنت